Norske Officerers Pistolklub

Øvelser

Øvelser

Forsvarsdepartementets premie og Forsvarsministerens premie i pistolskyting.
Nytt oppsett. Utfyllende instruks kan leses i årboken.

Prøven

Skyting om premien kan finne sted bare en gang hvert kalenderår. Arrangøren kan ikke tillate andre enn de skyttere som skyter om premien å delta. Under skyting om premien er det således ikke anledning til i ett og samme skytterlag å blande sammen skyttere som skyter om premien og skyttere som ønsker å gjennomføre programmet uten bindende virkning som premieskyting.

Skytingen kan arrangeres to ganger pr år med en skyting på forsommeren og en på ettersommeren og med forutgående kunngjøring.

Skytingen om premien skal foregå med pistol eller revolver cal. 9 mm/38 spes. eller grovere. Bandasjering, ortopediske skjefter eller tilsvarende forandringer er ikke tillatt.

All skyting skal foregå mot 10 delt 1/2 m skive på 25 m. Skytingen foregår fra stående fri skyting med utgangsstilling 45 grader i forhold til skyte retning.

Det skytes følgende program:

Øvelse Antall skudd  Tid Anvisning
Prøve      2 Ubegrenset Etter 2 skudd
Uttaksskyting/ Kvalifisering      8 Ubegrenset Etter 4 skudd

Prøve 1 Duell, 3 serier a 4 skudd

12   (3x4 serier)

3 sek pr skudd skivene borte i 7 sek

Etter hver serie à 4 skudd

Prøve 2 Serie, 3 serier a 4 skudd

12 (3x4 serier)

9 sek pr serie

Etter hver serie à 4 skudd

            

Beredskapspokalen 1991

Pokalen ble første gang satt opp av NOP i 1950 for skyting med tjenestepistol i klubbstevne (kun én klasse). Nåværende pokal er den femte i rekken. Pokalen tilfaller den skytter til odel og eie som først, uansett rekkefølge, vinner den 3 ganger. Den kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.

Program:
1. 12 skudd duell, dobbeltskudd på 3 sek. (2 stk. 6-skuddserier), vanlig skytestilling.
2. 2 stk.6-skuddserier (2x6), vanlig skytestilling. Hver serie på 10 sekunder med 2 skudd mot 1/1-figur, 2 skudd mot ½-figur og 2 skudd mot ¼-figur.
3. 8 skudd på 8 sek. mot 10-delt 1/1-figur. Pistolen kan fattes med begge hender. Anlegg eller bruk av snorer for stabilisering av pistolen er forbudt. I ferdigstilling skal pistolen holdes 60 under horisontalen.
Anvisning etter hver serie.
Ingen prøveskudd og ingen omskyting ved klikk eller forkiling.
Treff teller foran poeng.

 

Coltkrusene

Krusene er satt opp for skyting med Colt-pistol kaliber .45/ 11.25 mm i klubbstevne. Det er satt opp krus i to våpengrupper, se punkt 4. Krusene er engangspremier og tilfaller vinneren av hver gruppe. De kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.

Det skytes etter følgende program:

Øvelse 1
7 skudd stående beste hånd mot vanlig ½-m internasjonal presskive. Avstand 25 m. Tid: 30 sek.

Øvelse 2
7 skudd stående dårligste hånd mot vanlig ½-m internasjonal presskive. Avstand 25 m. Tid: 40 sek.

Øvelse 3:
7 skudd stående fri stilling mot tvillinghjul og fronthund. Avstand 25 m.
Støtte av rem er ikke tillatt. Tid: Begge skiver er fremme samtidig 4 ganger á 4 sek. i løpet av 1 minutt. Avstand 25 m.

Begge dekk må være truffet før treff i tvillinghjul teller. Maksimalt 3 treff i fronthund teller. Treff teller foran poeng. Ved likt antall treff og poeng teller øvelsene i rekkefølge 3, 2, 1. I tilfelle fremdeles likhet i antall treff og poeng skal omskyting foretas til vinner er kåret.
Det gis ikke prøveskudd. Funksjoneringsfeil belastes skytteren.

4. Det skytes i to våpengrupper, originalvåpen og tjenestevåpen.

A -Originalvåpen
Som våpen kan kun benyttes standard militærmodell av Colt-pistol kaliber .45/11.25 mm, norsk modell M 1914, US modell M 1911 eller 1911A1. Dette betyr kun faste, umodifiserte sikter, originalt avtrekk og standard flate skjefteplater uten noen form for finger eller håndstøtte.

B-Tjenestevåpen
Enhver pistol av modell Colt M 1911 og M 1914, samt tilsvarende modeller i kaliber .45/ 11.25 mm som tilfredstiller NOPs reglement for tjenestepistol.

Poengberegning:
10-delt figurskive: Oppnådd poengsum. Ikke poeng for treff.
Fronthund: 5 poeng for hvert treff
Tvillinghjul: 5 poeng for hvert treff når begge hjulene er truffet.

 

Hurtigskytingsstatuetten

1. Vandrepremie satt opp av klubben i 1993 som stimulansepremie for hurtigskyting med tjenestepistol/tjenesterevolver. Den kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.
2. Det kan kun benyttes tjenestepistol/tjenesterevolver.
3. Program:
Det skytes mot internasjonal duellskive på 25 m.
Det skytes stående med beste hånd. Utgangsstilling våpen i 45 under horisontalen.

Øvelse 1
 2 x 5 skudd serie, tid 10 sekunder per serie.

Øvelse 2
2 x 5 skudd serie, tid 8 sekunder per serie.

Øvelse 3
2 x 5 skudd serie, tid 6 sekunder per serie.

Det anvises etter hver serie.

4. Det gis ikke prøveskudd.
5. Funksjonsfeil belastes skytteren.
6. Rangering:
Treff teller foran poeng. Ved poenglikhet teller øvelsene i rekkefølge 3, 2, 1. Ved fortsatt likhet foretas omskyting av øvelse 3 til avgjørelse foreligger.
7. Klassifisering i henhold til feltpistol.

 

Generalinspektøren for Sjøforsvaret sin pokal

1. Pokal satt opp av General Inspektøren for Sjøforsvaret i 2012. Denne erstatter tidligere Knut Larsens Pokal. Pokalen tilfaller den skytter til odel og eie som først, uansett rekkefølge, vinner den 4 ganger. Den kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.

2. Som våpen kan kun nyttes tjenestepistol/tjenesterevolver. Det er tillatt med hurtiglader til revolver. Klassifisering i henhold til feltpistol.

3. Program:
a. 2x5 skudd serie med magasinbytte på 2x8 sekunder. Skivene er borte i 4 sek. mellom første og andre 8 sekunders-serie. Det startes med ladet våpen i beste hånd, som heves når 5 stk. 1/1-figurer svinges frem.
b. 2x6 skudd serie med magasinbytte på 2x8 sek. Skivene, 3 stk. 5-delt trekant, er borte i 4 sekunder mellom første og andre 8 sekunders-serie. Ellers som under punkt a.

4 skyttere skyter samtidig og veksler mellom øvelse a og b til begge øvelser er skutt to ganger.
4. Poengberegning:

Treff og trufne figurer teller foran poeng. Antall treff og trufne figurer samt poeng summeres. Maksimalt antall treff er 44, maksimalt antall trufne figurer er 16 og maksimalt antall poeng er 320. Ved likt antall treff/figurer, er poengtallet på 1/1 figur avgjørende, dernest antall 10, 9, 8 o.s.v.

5. Det skytes på 20m avstand.

 

 

Kombinertpokalen 2004

1. Pokalen er satt opp av NOP første gang i 1991 for å stimulere allsidig skyting med militærpistol. 1991-pokalen ble vunnet til odel og eie av Folke Myrvang i 1997. 1998-pokalen er satt opp av Folke Myrvang. Ble vunnet til odel og eie av Jostein Løne i 2003. 2004-pokalen er satt opp av Jostein Løne. Den kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.
2. Pokalen tilfaller den skytter til odel og eie som først vinner den 3 ganger uansett rekkefølge.
3. Klasseføring i henhold til feltpistol.
4. Det kan kun benyttes tjenestepistol.
5. Det skytes følgende program:

Øvelse 1
15 skudd presisjon mot internasjonal presisjonsskive fordelt på 3 serier á 5 skudd. Skytetid pr. serie 6 minutter. Forut for øvelsen gis det anledning til å avgi 5 prøveskudd i én serie på ubegrenset tid.

Øvelse 2
15 skudd duell mot internasjonale duellskive fordelt på 3 serier á 5 skudd. Skivene er fremsvingt i 3 sekunder og bortsvingt i 7 sekunder mellom hver visning. Forut for øvelsen gis det anledning til å avgi én prøveserie á 5 skudd.

Øvelse 3

15 skudd hurtigserie mot internasjonal duellskive fordelt på 3 serier á 5 skudd. Skytetid 10 sekunder.
Skytestilling for samtlige øvelser: Stående beste hånd.
Utgangsstilling for samtlige øvelser:
Våpen i 45 til skivene svinger frem.

6. Rangering:
Treff teller foran poeng. Ved treff og poenglikhet rangerer øvelsene i rekkefølge 3, 2, 1. Ved fortsatt likhet foretas omskyting på øvelse 3 til avgjørelse foreligger. Stevneleders avgjørelse er endelig.

 

 

Kortholdspokalene 1989/1992

1. Pokalene er satt opp for skyting med "kortholdsvåpen", d.v.s. de fleste typiske våpen konstruert for selvforsvar på korte hold, såkalte "lommepistoler" eller "snub-nose" revolvere. Pokalene kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.

2. Det er satt opp én pokal i hver klasse.

3. Pokalen tilfaller den skytter til odel og eie som først, uansett rekkefølge, vinner den 3 ganger.

4. Den årlige vinners navn og resultat inngraveres på pokalen. I tilknytning til den endelige vinners navn og resultat tilføyes "til odel og eie".

5. Tillatte våpen er alle pistoler i kaliber .22, .25 ACP (6,35 mm), .32 ACP (7,65 mm) og .380 ACP (9 mm kort), samt kortløpet revolver i kaliber mellom .32 og .38. (Se punkt 9)

6. Våpenet skal tilfredsstille kravene til NSF’s Spesialpistol/Spesialrevolver.

7. Avtrekket skal være på minst 1,36 kg.

8. Våpenet skal være i god stand.

9. Det skytes i tre klasser, pistol kaliber .22/6,35, pistol kaliber 7,65/ .380 ACP, samt "snub-nose" revolver.

10. Det skal skytes 4 øvelser, med hold fra ca 5-10 m. Skytetidene skal være fra ca. 3-6 sekunder. Stevneleder bestemmer øvelsene.

11. Stevneleders avgjørelse er endelig.

 

 

Lugermerkene

1. Merkene er satt opp for skyting med Luger-pistol kaliber 9 mm/.30 Luger i klubbstevne. Det settes opp 3 merker i valørene gull, sølv og bronse. De kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.

2. Det skytes etter følgende program:

Øvelse 1:
5 skudd presisjon mot 1/1-figur, skytetid 20 sekunder.

Øvelse 2:
5 skudd mot 5 stk 1/1-figurer, skytetid 9 sekunder.

Øvelse 3:
5 skudd mot 5 stk 1/1-figurer, skytetid 7 sekunder.

Øvelse 4:
5 skudd mot 5 stk 1/1-figurer, skytetid 5 sekunder.

Skytestilling for samtlige øvelser er stående med beste hånd. Utgangsstilling: våpen i 45 grader. Skyteavstand: 20 m

4. Det gis inntil 5 prøveskudd i én serie etter skytternes ønske.
Funksjonsfeil belastes skytteren.

5. Rangering:
Treff teller foran poeng. Ved likt antall treff og poeng teller øvelsene i rekkefølge 4, 3, 2, 1. I tilfelle fortsatt likhet i antall treff og poeng foretas omskyting på øvelse 4 til avgjørelse foreligger.

 

Magnummugga 1999

Pokalen er satt opp av NOP i 1999 for å stimulere skyting med magnum-revolvere.
Mugga kan kun vinnes av skytter som, hvis de deltar i åpne stevner, representerer NOP. Pokalen tilfaller den skytter til odel og eie som først vinner den 3 ganger uansett rekkefølge. Det skal benyttes revolver og ammunisjon som tilfredstiller krav til Mangnumfelt.

Det skytes følgende program:
Øvelse 1:
12 skudd mot 5 militære halvfigurer. Maksimalt 3 tellende treff pr figur. Hurtiglader er tillatt.
Avstand : 15 meter
Skytestilling : Fri
Utgangsstilling : Stående; ladd, nedspent våpen (hanen nede) i 45° under horisontalen.
Skytetid : 30 sekunder

Øvelse 2
6 skudd mot 5 militære halvfigurer. Fri skuddfordeling.
Avstand: 20 meter
Skytestilling: Fri
Utgangsstilling: Stående med hendene over hodet; våpenet på bakken foran skytter, tønne fylt og utsvingt (eller ladeport åpen).
Skytetid: 6 ganger 2 sekunder. Øvelsen starter når skivene svinger bort. De blir borte i 3 sekunder før de kommer fram første gang. Deretter vises de 6 ganger 2 sekunder med 2 sekunder mellom hver visning.

Øvelse 3
6 skudd mot 1 popper og 1 fronthund. Popper må felles før treff i fronthund teller.
Avstand: 40 meter
Skytestilling: Fri
Utgansstilling: Fri; ladd, nedspent våpen (hanen nede)
Skytetid: 30 sekunder

Poengberegning:

Øvelse 1
5 poeng pr truffet figur; i tillegg 2 p/treff i innersone, 1 p/treff I yttersone
Øvelse 2
5 poeng pr truffet figur; i tillegg 2 p/treff i innersone, 1 p/treff I yttersone
Øvelse 3
10 poeng for felt popper; 5 poeng/treff i fronthund

Oppnådd poengsum multipliseres med faktorene 0,357, 0,41 og 0,44 for de respektive kalibere.
Ved likhet skytes om på øvelse 2 til avgjørelse foreligger.
Respitt: Skytter med ett tidligere napp i premien, får 5 % trukket fra total poengsum. Skytter med to tidligere napp i premien, får 10 % trukket fra total poengsum.

 

 

Nattfeltpokalen 2005

1. Vandrepokal satt opp av klubben. Pokalen kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.
2. Som våpen kan kun tjenestepistol/tjenesterevolver brukes. Det skytes i 2 klasser, åpen klasse en der alle tekniske hjelpemidler for sikte er tillat, så som påmontert lys/laser og / eller illuminerende sikter og en standard klasse der kun vanlige svarte sikter er tillatt (sikter med påmalt hvit/rød striper etc, går i denne klassen). Klassifisering i henhold til feltpistol.
3. Stevneprogrammet skal inneholde minst 3 standplasser hvor magasinbytte inngår. Stevneleder bestemmer øvelsene.
4. Pokalen tilfaller den skytter til odel og eie som først, uansett rekkefølge, vinner den 3 ganger.

 

NOP –blinken

1. Pokalen er vandrepokal satt opp av NOPs styre for å stimulere treningsgrunnlaget blant klubbens skyttere. Den kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.
2. Som våpen kan kun tjenestepistol brukes.
3. Pokalen tilfaller den skytter til odel og eie som først vinner den 3 ganger uansett rekkefølge.
4. Det skytes følgende program:
Programmet er identisk med VM – grov, presisjonsdelen og arrangeres og dømmes som denne: 30 skudd presisjon i serier à 5 skudd mot internasjonal ½ meter skive. Tid: 5 minutter pr serie. Det skytes en prøveserie.

 

NOPs klubbmesterskap

1. Det skytes program for FD's premie etter gammelt oppsett uten presisjonsdel/kvalifisering. Videre gjelder ikke pkt 6. vedr skiver.
2. Det kan kun benyttes tjenestepistol/tjenesterevolver.
3. Det kåres en klubbmester.
4. Klubbmester tildeles diplom. De tre beste skytterne tildeles offisersmedaljer i gull, sølv og bronse.
5. Rangering:
Treff teller foran poeng. Dernest teller duell foran serie. Ved fortsatt likhet rangeres etter antall 10, 9, 8 o.s.v.

 

P80-pokalen

1. Pokalen er opprinnelig satt opp av Folke Myrvang i 1997 for å stimulere effektiv skyting med tjenestepistol P80, men ble vunnet til odel og eie av ham selv. NOP har satt opp ny pokal fra 1999 – sesongen. Den kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.
2. Pokalen tilfaller den skytter til odel og eie som først vinner den 3 ganger uansett rekkefølge.
3. Det skal benyttes pistol P80/Glock 17 , eller annen Glock-modell i kal. 9x19 eller grovere. Avtrekksvekt min. 2 kg.
4. Det gis ikke prøveskudd. Det skytes følgende program:

Øvelse 1:
6 skudd mot 3 militære 1/3-figurer.
Avstand: 10 m.
Skytestilling: Stående fri
Utgangsstilling: Stående hendene på holdet, våpen på bakken med magasin i tomt kammer.
Skytetid: 5 sek.
Maks 2 treff per figur.

Øvelse 2:
2 magasiner á 10 skudd mot 3 stk. militære 1/3-figur og 2 stk. militære ½-figurer.
Avstand: 15 m
Skytestilling: Knestående bak bukk
Utgangsstilling: Dekkstilling bak bukk, ladd våpen
Skytetid:
Figur vises 3 ganger á 7 sek., 4 sek. mellom visningene. Magasinbytte skal foretas i dekkstilling bak bukk. Det er valgfritt å skyte over eller gjennom åpningen i bukken.
Maksimalt 5 tellende treff per figur.

Øvelse 3:
6 skudd mot militær ½-figur.
Avstand: 20 m
Skytestilling: Stående dårligste hånd
Utgangsstilling: Våpen i 45°
Skytetid: 15 sek.

5. Poengberegning
Antall trufne figurer teller foran antall treff. Maksimalt oppnåelig resultat er 9 figurer og 32 treff. Ved likhet rangeres øvelsene i rekkefølge 1, 2, 3. Ved fortsatt likhet skytes om på øvelse 1 med skytetid 3 sek. til avgjørelse foreligger.

 

Revolverhylsene 1991

1. Premiene er satt opp av NOP for å stimulere skyting med klassiske militærrevolvere. Det skytes om 4 troféer, ett i hver våpengruppe, og de tilfaller den skytter til odel og eie som først vinner det 3 ganger uansett rekkefølge. Troféene kan kun vinnes av skytter som, hvis de deltar i åpne stevner, representerer NOP. I 2014 ble det besluttet å slå sammen gruppe I til III i en klasse, klasse II vil være klasse for snub nose, og klasse III blir klasse for magnum, dette for å revitalisere programmet, og forsøke å få med flere skyttere

2. Det skytes i fire våpengrupper:
Våpengruppe I: Revolver med kaliber fra 7 til 11,25 mm.
Våpengruppe II: Snub nose minimum kaliber .38.
Våpengruppe III: Magnum revolver, min 357 mag.
Våpengruppe IV: Tjenesterevolver

Våpen i gruppe I, skal være av modell/type approbert for militær bruk til og med 1945. Våpnene skal være i tilnærmet original stand. Justerbare sikter godtas ikke. Skytterne plikter å kontrollere at våpen er i tilfredsstillende stand før deltakelse. Våpen i gruppe II skal være i henhold NSF sine krav til spesialrevolver. Våpen i gruppe III skal være i henhold til NSF sine krav til magnum 1 eller magnum 2, med det unntak at pistol ikke godkjennes . Våpen i gruppe IV skal være i henhold til NOPs standard for tjenesterevolver.

3. Det skytes følgende program:

Øvelse 1
5 skudd presisjon mot presskive, skytetid 60 sekunder.
Skytestilling: Stående beste hånd. For vpgr 3 gjelder Mag I beste hånd Mag II stående fri.

Øvelse 2
5 skudd mot 5 stk. 1/1-figurer, skytetid 15 sekunder.
Skytestilling: Stående beste hånd. For vpgr 3 gjelder Mag I beste hånd Mag II stående fri.

Øvelse 3
5 skudd mot 5 stk 1/1-figurer, skytetid 12 sekunder.
Skytestilling: Stående beste hånd. For vpgr 3 gjelder Mag I beste hånd Mag II stående fri.

Øvelse 4
5 skudd mot 5 stk 1/1-figurer, skytetid 9 sekunder.
Skytestilling: Stående fri.
Utgangsstilling for samtlige øvelser, våpen i 45. Forut for øvelse 1 gis det anledning til å avgi 5 prøveskudd i én serie på ubegrenset tid.

4. Skyteavstand er 20 m. Tidligere vinner av den enkelte hylse skyter på 24 m avstand.
5. Rangering:
Treff teller foran poeng. Ved treff og poenglikhet teller øvelsene i rekkefølge 4, 3, 2, 1. Ved fortsatt likhet foretas omskyting på øvelse 4 til avgjørelse foreligger.
Stevneleders avgjørelse er endelig.

 

Store-Colt Kanna 1993

1. Pokalen ble satt opp første gang i 1951 av Leif G. Haug for skyting med Colt-pistol kaliber .45/11.25 mm i Klubbstevner. Nåværende er den syvende i rekken, og er satt opp av Knut Kopstad i 1993. Pokalen tilfaller til odel og eie den som først, uansett rekkefølge, vinner den 3 ganger. Den kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.

2. Det skytes FD's premie etter gammelt oppsett (duell og serie) mot i 1/1-figur etter gjeldende regler for skyting om FDs premie. Videre gjelder ikke pkt 6. vedr skiver.Som våpen skal det benyttes pistol kal. 11.25 mm (.45) modell 1911, 1911A1, 1914 eller like våpen fra andre produsenter. Ellers følges øvrige bestemmelser for tjenestepistol. Klassifisering i henhold til feltpistol. Det skilles ikke mellom originalvåpen og tjenestevåpen som i Colt-krusene.

3. Ved likt treffantall og poengsum foretas omskyting etter fullt program inntil vinneren er kåret.

4. Den årlige vinners navn og resultat inngraveres på pokalen.

5 Utmeldte NOP-skyttere som har oppnådd én eller flere aksjer i pokalen har ikke anledning til fortsatt å skyte om den.

 

Revolverpokalen

1. Pokalen er satt opp for skyting med tjenesterevolver samt snub-nose revolver i kaliber .38 Spesial eller grovere. Med Snub-nose revolver menes alle typer revolver med maksimum løpslengde på 80 mm. Pokalen er satt opp av styret for å øke interessen for feltskyting med revolver. Det er satt opp to pokaler, én i våpengruppe Tjenesterevolver og én i våpengruppe snub-nose revolver.
Pokalene er engangspremier og tilfaller vinneren av hver gruppe. De kan kun vinnes av medlemmer som representerer NOP i åpne stevner. Hurtiglader er tillatt.

2. Det skytes etter følgende program:
Øvelse 1:
- 12 skudd stående fri.
- 1 stk ¼ figur, 1 stk tønne, 1 stk liggende bunkerstrips
- Avstand: 15 m.
- Tid: 16 sekunder

Øvelse 2:
- 12 skudd stående beste hånd.
- 1 stk halvfigur, 1 stk hodemål på samme skiveramme
- Avstand: 15 m.
- Tid: 16 sekunder

Øvelse 3:
6 skudd stående dårligste hånd
1 stk ½ figur, 1 stk ¼ figur
- Avstand: 15 m.
- Tid: 16 sekunder

Øvelse 4:
- Fritt antall skudd, knestående fri.
- 1 stk ¼ figur, 1 stk hodemål, 1 stk tønne
- Avstand: 15 m
- Tid: 15 sekunder

3 Det gis ikke prøveskudd. Klikk og funksjoneringsfeil belastes skytteren.
Det gis 3 poeng for truffet figur, 1 poeng pr. treff. Ved likt antall treff og poeng teller øvelsene i rekkefølge 3, 2, 1,4. I tilfelle fremdeles likhet i antall treff og poeng skal omskyting foretas til vinner er kåret.

4. Det skytes i to våpengrupper, tjenesterevolver etter NOPs definisjon, samt snub-nose med maksimal løpslengde 80 mm .

 

Minifelt svartkrutt og magnum revolver

1. Premiene er satt opp av styret i 2005 som feltstevne for svartkrutt og magnumrevolver. Det settes opp én pokal i hver klasse. Pokalene er engangspremier og kan bare vinnes av skytter som    representerer NOP i åpne stevner.
2. Program: Det skal skytes 4 standplasser à 6 skudd mot dyrefigurer, fallfigurer og vendefigur. Skyteleder bestemmer øvelsene.
3. Det skytes i 2 klasser:
1. Svartkrutt revolver, fri kaliber.
2. Revolver .44 magnum og .357 magnum.

Skytestilling er fri, svartkruttklassen vil få lengre skytetid en magnumklassen. .44 magnum vil få respitt i forhold til .357 magnum, bestemt av skytelederen.

 

Oldermannsfatet

Vandrepremie satt opp av kaptein Jon Winge i 2006. Hensikten er å inspirere eldre skyttere til å delta – og skrive sine navn inn i historien. Med årene vil Oldermannsfatet bli en viktig historisk dokumentasjon. 
Oldermannsfatet er hele tiden NOPs eiendom; det kan ikke vinnes til odel og eie. Det deles ut på årsmøtet, men leveres straks tilbake til klubben og oppbevares etter styrets bestemmelse. Gravering skal arrangeres slik at det blir plass til 100 navn på fatet. Når fatet er fullt, forblir det NOPs eiendom.
Det er dessuten gitt fire miniatyrer som disponeres slik styret ønsker.

Program
Det skytes med militærpistol etter Forsvarsdepartementets premieskyting, eller det som styret i ettertid måtte finne nødvendig, dog med et tradisjonelt/militært stevnepreg. Fremtidige styrer kan også endre våpenkategori, dersom utviklingen skulle gjøre det nødvendig, men ikke før.

Deltakelse
Kun skyttere som representerer NOP i åpne stevner kan vinne. Skytingen skal enten skje i eget stevne og inngå i Militærpistolcupen, eller fatet settes opp i forbindelse med annet klubbstevne, etter styrets bestemmelser.

Respittberegning
Det gis 1 – ett – poeng tillegg til skyteresultatet for hvert år etter fylte 50, men ingen trekk for lavere alder. Det kan oppnås mer enn fullt hus som følge av respitten. Antall treff noteres, men brukes kun for å avgjøre ved poenglikhet. Ved ytterligere poenglikhet er eldste skytter vinner. Ved gravering oppføres kun poeng.

Gravering
Fremtiden skal vite at NOP opprinnelig var en klubb for befal. Befal som vinner, skal derfor føres opp med grad etter standard militær forkortelse. Vinnende ikke-befal; korporal, visekorporal, menig, grenader eller tilsvarende, samt sivile, skal kun oppføres med navn og poeng.

Oldermannshjelmen
Det er også satt opp en oldermannshjelm – en "tommy-hjelm" – til regjerende oldermann. Den deles ut på årsmøtet og tilbakeleveres for ny utdeling påfølgende årsmøte. Hjelmen skal fortrinnsvis bæres av oldermannen under påfølgende oldermannsstevne, men ikke nødvendigvis under selve skytingen.

Hjelmen er dekorert med "NOP Oldermann", men ikke med vinnernavn.

 

 

NOP 50 skudden

Stevnet er satt opp av NOP første gang i 2012 for å stimulere allsidig skyting med militærpistol. Funksjoneringsfeil belastes skytteren. For øvelser med magasin bytte skal det skytes tomt før bytte. Utgangsstilling for alle øvelser er 45° under horisontal før alle visninger. Det kan benyttes tjenestepistol i minimum kal 9x19. Det skytes på 1/1-figur.

Det skytes etter følgende program:

Øvelse 1
5 prøveskudd, stående fri, avstand 25 meter. Tid: 90 sekunder.

Øvelse 2
5 skudd presisjon, stående beste hånd, avstand 25 meter. Tid: 90 sekunder.

Øvelse 3:
5 skudd duell, stående beste hånd, avstand 25 meter. Skivene er frem svingt i 3 sekunder og bort svingt i 7 sekunder mellom hver visning.

Øvelse 4:
8 Skudd i et magasin, stående fri, avstand 25 meter. Skivene er frem svingt i 4 sekunder og bort svingt i 6 sekunder. Totalt 4 visninger. Det skal avgis 2 skudd på hver visning.

Øvelse 5:
2 x 6 skudd i 2 magasiner, stående fri, avstand 25 meter. Skivene er frem svingt i 10 sekunder og bort svingt i 5 sekunder. Magasinbytte foretas mellom visningene.

Øvelse 6:
15 skudd fordelt på minimum 2 magasiner, stående fri, avstand 25 meter. Skivene er frem svingt i 5 sekunder og bort svingt i 5 sekunder totalt 6 visninger. Magasinbytte foretas mellom visningene.

Rangering:
Treff teller foran poeng. Ved treff og poenglikhet rangerer øvelsene i rekkefølge 6, 5, 4,3,2. Ved fortsatt likhet foretas omskyting på øvelse 6 til avgjørelse foreligger. Stevneleders avgjørelse er endelig.

 

NOP Duellen

Våpen: militær pistol i henhold til NSF cal 9mm.

Mål: Skytingen foregår på 1/1 figur og duelltre. (Eventuelt med andre stålmål.) Og består av 2 deler. En innledende og en cup.

Del 1: prøve- og innledende skyting.
Mål: 1/1 figur på 25m.
Prøveskyting: Skytteren får 5 prøveskudd duell. (2sek fremme, 7 sek borte)
Innledende: Deretter 3 tellende serier duell a 5 skudd.
Alle serier summeres. De 8 beste skytterne går videre til del 2.

Del 2 - CUP
Mål: Duelltre på minimum 10m.
Av de 8 beste skytterne fra del 1 så skyter nr 1 mot nr 8, nr 2 mot nr 7 osv.
Når det bare gjenstår 2 mann så skytes det best av 3 runder.

Regler:
Del 1: Skytestilling er fri. Ved poenglikhet rangeres seriene bakenifra, deretter antall 10ere, 9ere osv. Funksjoneringsfeil belastes skytter.
Del 2: I cupen er det lov å lade med inntil 8 patroner. Utgangsstilling er 45 grader og vanlig ild kommando. Skytestilling er fri. Vinner er den som først har ren side eller færrest plater på sin side etter skyting. Funksjoneringsfeil belastes skytter.

 

NOP Dynamisk Cup

NOP sin dynamisk cup arrangeres normalt siste tirsdag i hver måned i sommerhalvåret. Det arrangeres totalt 5 runder, hvorav de 4 beste er tellende slik at man trenger ikke delta på alle 5 stevner for å vinne.
Cup gjennomføres under IPSC reglement, og alle klasser kan deltas i. Men det kreves minimum 3 deltakere i en klasse for å få tellende resultat på runden. Det kreves IPSC godkjent skytekurs og medlemskap i DSSN for å delta i cup.

NOP Dynamisk cup kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner. Vinner er den som har høyest samlet poengscore på de beste 4 runder (poeng for hver runde er den poeng score man får på hvert stevne).

 

Militærpistolcupen  (MC)

I et gitt antall stevner merket med (MC) kan du oppnå cup-poeng etter en tabell. Dine 10 beste resultater teller slik at du ikke nødvendigvis behøver å være med på alle stevner. Militærpistolcupen kan kun vinnes av skytter som representerer NOP i åpne stevner.

Poengtildeling:
Minimum poeng er 1 – Dette er belønningen for å delta i et klubbstevne
I tillegg plasseringspoeng etter følgende skala PLASSERING

1 plass gir 7 poeng
2 plass gir 6 poeng
3 plass gir 5 poeng
4 plass gir 4 poeng
5 plass gir 3 poeng
6 plass gir 2 poeng
7 plass gir 1 poeng
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske Officerers Pistolklub (NOP)

Postboks 92 Sentrum

0101 Oslo

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift